ROC van Amsterdam - Flevoland ondertekent VN-Verdrag Handicap voor inclusiever onderwijs
Op Diversity Day, tijdens de nationale Week van de Toegankelijkheid, ondertekenden de onderwijsinstellingen de intentieverklaring VN-Verdrag Handicap.

Met ruim een derde van de studenten die studeert met een functiebeperking of ondersteuningsvraag, is dit topprioriteit. Met het ondertekenen van de intentieverklaring onderstrepen de Amsterdamse onderwijsinstellingen het belang hiervan en bundelen ze hun krachten in de werkgroepen VN-verdrag.

VN-verdrag Handicap: vertaalslag naar inclusieve onderwijspraktijk

Het VN-Verdrag Handicap legt de basis voor inclusief en toegankelijk onderwijs. Gebrek aan tijd, personeel, hoge werkdruk en versnippering van kennis maken het voor scholen lastig om hier optimaal aan tegemoet te komen. In de werkgroepen VN-verdrag gaan de scholen aan de slag met onder andere flexibiliteit in het curriculum, deskundigheidsbevordering van medewerkers, informatievoorziening, internationalisering, digitalisering en een inclusieve doorstroom van opleiding naar werk. Met deze  fundamentele inclusie-elementen brengen ze het VN-verdrag naar de onderwijspraktijk. ECIO faciliteert de werkgroepen en ondersteunt daarbij met kennis.

Gezamenlijke focus: optimaal studiesucces voor alle studenten

De gezamenlijke ondertekening onderstreept de nauwe samenwerking tussen en met mbo- en hbo-onderwijsinstellingen op zowel landelijk als regionaal niveau. Een krachtenbundeling voor inclusieve instroom naar hoger onderwijs en om niet opnieuw het wiel te hoeven uitvinden maar te kunnen voortbouwen op bestaande initiatieven voor optimale doorstroom. Inmiddels hebben dertien universiteiten, eenentwintig hogescholen en acht mbo-instellingen de intentieverklaring VN-verdrag Handicap ondertekend.

Ondertekening Intentieverklaring VN-verdrag

De scholen hebben kwalitatief inclusief onderwijs hoog in het vaandel staan en zien het als een vanzelfsprekendheid. Het draagt bij aan volwaardige participatie aan de arbeidsmarkt en samenleving. “Vanuit deze basis zetten wij ons in zodat iedere student zich gewaardeerd, gerespecteerd, geaccepteerd en gehoord voelt”, aldus Sonja Hoogendoorn, voorzitter MBO College Zuid, namens ROC van Amsterdam - Flevoland.
Ellen van Veen (ECIO) ging in op het belang van het VN-verdrag voor de scholen en benadrukte de noodzaak van het proactief wegnemen van belemmeringen. Ze introduceerde de inclusieve onderwijspyramide van AHEAD en het onderwijsontwerp UDL, waarmee rekening wordt gehouden met diversiteit in leerstijlen, achtergronden, interesses en uitdagingen. Dit zorgt voor een beter leerklimaat voor alle studenten, vermindert ad-hoc aanpassingen en kosten, en bevordert studiesucces. Een inclusieve aanpak verkleint de groep studenten die specifieke ondersteuning nodig heeft, waardoor er meer tijd beschikbaar is voor deze studenten.

Minister van onderwijs: ‘Op naar 100% VN-proof onderwijs‘

Robbert Dijkgraaf, demissionair minister van OCW, roept alle mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten met een videoboodschap op om de intentieverklaring VN-verdrag te ondertekenen. Dit helpt scholen om ervoor te zorgen dat ons onderwijs toegankelijk is voor iedereen.

VN-Verdrag Handicap

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een internationaal verdrag dat gericht is op het bevorderen en beschermen van de rechten van personen met een handicap. Nederland heeft dit verdrag bekrachtig en zet zich in voor de implementatie ervan in verschillende sectoren, waaronder het onderwijs.
 

Ander nieuws

Nieuws Jaarmagazine 2024 verschenen Ons jaarmagazine 2024 is verschenen! Hierin blikken we terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin op onze colleges veel aandacht was voor de...
Nieuws ROC van Flevoland biedt kijkje in de wereld van techniek op Girls' Day Op donderdag 11 april 2024 opende de afdeling Techniek van het ROC van Flevoland haar deuren voor een bijzonder evenement: Girls' Day. Meer dan...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Bekijk al het nieuws