Studentenraad

Via de Studentenraad denken, praten en beslissen studenten mee. Ook adviseert de Studentenraad de directie van de colleges over onderwerpen die studenten belangrijk vinden.

Bij een aantal zaken die direct van belang zijn voor de studenten, heeft de directie de instemming van de Studentenraad nodig. Bij andere onderwerpen, zoals de begroting en de strategie, geeft de Studentenraad advies.
 
De Studentenraad kan ook zélf zaken aan de orde stellen en advies geven aan de directie, bijvoorbeeld over de veiligheid en sfeer op school, de roosters en de kwaliteit van het onderwijs. De Studentenraad bestaat uit studenten die afkomstig zijn van alle opleidingen van beide colleges.
 
Dagelijks bestuur
De Studentenraad kiest een aantal leden die het Dagelijks Bestuur (DB) vormt. Het DB is meestal als eerste op de hoogte van de thema’s die spelen en regelt alle zaken die niet kunnen wachten. Het DB houdt overzicht, maakt de vergaderagenda en de -planning en zorgt dat de taken van de Studentenraad worden uitgevoerd.
 
Het DB bestaat uit vier personen die de functies van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester uitvoeren.
  • De voorzitter is het gezicht naar buiten. De voorzitter spreekt namens de hele raad, gaat naar overleggen en praat met andere organen etc.
  • De vicevoorzitter zorgt ervoor dat de dynamiek binnen de raad behouden blijft en vervangt de voorzitter bij afwezigheid. De vicevoorzitter houdt ook in de gaten wie waarmee bezig is.
  • Degene die zorgt voor orde in alle informatie(stromen) en afspraken is de secretaris. De secretaris regelt de in- en uitstroom van e-mailverkeer, post en documenten, verzorgt de agenda en de verslagen.
  • De penningmeester zorgt voor alle financiële zaken en maakt de begroting voor de Studentenraad.
 
Het DB overlegt wekelijks om alle informatie uit te wisselen en te bepalen welke punten belangrijk zijn voor de (wekelijkse) vergadering met de hele raad en voor het maandelijkse overleg met de directie.
 
De Studentenraad wordt bijgestaan door een coach. De coach is een medewerker die de studenten individueel begeleidt. Daarnaast begeleidt de coach de raad als geheel bij hun onderlinge samenwerking en in de samenwerking met de directie van het college.
 
Klassenvertegenwoordiger
Iedere klas kiest aan het begin van het jaar een klassenvertegenwoordiger. Deze student behartigt de belangen van zijn klasgenoten en is een belangrijke spil naar het opleidingsmanagement en de Studentenraad. De klassenvertegenwoordigers hebben regelmatig overleg met leden van de Studentenraad en geven op deze manier door wat er speelt in de opleidingen.