Publiek-private samenwerkingen

Het ROC van Flevoland en publiek-private samenwerkingen

Het ROC van Flevoland heeft publiek-private samenwerkingen (PPS) in verschillende sectoren, ieder op eigen wijze vormgegeven. De basis is altijd een intensieve en vernieuwende manier van samenwerken in de leerloopbaan van de student. De praktijk is leidend en lessen vinden dan ook vaak plaats op locaties buiten de school.
» Circulaire Regionale Economie
Samen met het onderwijs en het bedrijfsleven ontwikkelt MBO College Lelystad een leerlijn Circulaire Economie. Doel is de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren.
» House of Digital

In alle beroepen wordt een steeds groter beroep gedaan op digitale skills.

» House of Hospitality

Metropoolregio Amsterdam moet de meest gastvrije regio van Europa worden.

» House of Logistics

De logistieke vakman van de toekomst.

» Lelytalent
Lelytalent richt zich op werkervaring voor jongeren uit de Entree-opleidingen en niveau 2 mbo-opleidingen van het mbo. Ook wordt onderzocht welke aanpassingen dit vraagt van het onderwijs.
» Talentontwikkeling met wetenschap & techniek

Aankomende werknemers in de kinderopvang en het basisonderwijs zodanig op te leiden dat zij in staat zijn om kinderen in hun talentontwikkeling in wetenschap en technologie te begeleiden.

» TechPack Flevoland
De verwachting is dat in Flevoland de komende jaren veel meer vraag naar technici is dan het aantal studenten dat afstudeert. Dit geldt met name voor de domeinen Techniek & Technologie, Mobiliteit & Logistiek en ICT. De PPS TechPack Flevoland is opgericht om meer studenten warm te maken voor een baan in de techniek en te kijken naar oplossingen hoe vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

De doelstelling is dat zowel op MBO College Lelystad als op MBO College Almere meer studenten uitstromen in de techniek. Op MBO College Lelystad studeren op dit moment zo’n 80 techniek-studenten. De doelstelling is dat dit er 120 worden in 2020. Op MBO College Almere zou dit van 120 mbo-technici naar 180 mbo-technici in 2020 moeten gaan. Om dit te realiseren, wordt gekeken hoe de instroom verhoogd kan worden en voortijdige uitval voorkomen kan worden. Vanuit de PPS wordt daarom ingezet op een actieve werving van nieuwe studenten en op het inzetten van nieuwe onderwijsinnovaties voor een betere aansluiting met de arbeidsmarkt. Hiertoe worden vier SkillsLabs ontwikkeld, waar de studenten modern onderwijs kunnen genieten in een hedendaagse omgeving. Ook wordt het stagemodel gemoderniseerd en meer geschikt gemaakt voor de 21e eeuw. Eveneens worden er twee Associate Degrees ontwikkeld, voor een nog betere aansluiting tussen mbo en hbo. 
 
“Meer studenten warm maken voor een baan in de techniek”
Lees verder
» Cyber security
Cyber security leeft. Vanuit de overheid wordt er steeds meer aandacht aan besteed, steeds meer studenten kiezen voor een opleiding op het gebied van cyber security en is er veel vraag vanuit de markt. Om de cyber security-opleidingen nog beter op de kaart te zetten en een goede aansluiting met het bedrijfsleven te vinden, werd de PPS Cyber Security opgezet. 

Inmiddels zijn er vanuit de PPS diverse initiatieven gelanceerd om ICT aantrekkelijker te maken voor studenten. Zoals het project Miss IT, om meer vrouwelijke studenten warm te laten lopen voor een baan in de ICT. In het kader van dit project promoten Miss IT-ambassadeurs op open dagen en evenementen de sector. “Inmiddels is het aantal meisjes dat instroomt in onze opleidingen aanzienlijk toegenomen”, vertelt programmamanager Ben Visscher. “Maar nog steeds lopen ze beduidend achter op het aantal jongens in de ICT. Er is dus nog een weg te gaan.”
 
Doorlopende leerlijn
Binnen de PPS Cyber Security wordt ook veel aandacht besteed aan de doorlopende leerlijn. Het creëren van bewustwording op het voortgezet onderwijs is een belangrijke pijler. In het kader daarvan is een samenwerking gestart met het Mondriaan College in Den Haag. Gezamenlijk worden voor het vmbo keuzevakken op het gebied van cyber security ontwikkeld, die tevens bruikbaar zijn als keuzedeel voor niveau 2 op het mbo. Het keuzedeel ‘veilig programmeren’ is hier een voorbeeld van. Zo is er ook een nauwe samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. Onder andere in het Innovation Lab, waar bedrijven onderzoeksvragen kunnen stellen en studenten hiermee aan de slag gaan. Studenten gaan steeds vaker aan het werk in dergelijke hybride leeromgevingen.
 
Security Operation Centre
“Op ieder MBO College sponsoren we daarnaast een Security Operation Centre, ook wel SOC genoemd”, vertelt Ben. “Het gaat hier om levensecht leren, state-of-the-art. In hun eigen leslokaal kunnen ze op het netwerk kijken wat er gebeurt. Dit houdt in dat ze zicht krijgen op het dataverkeer, nagaan of er zowel in- als extern bij het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland bedreigingen zijn. De stip op de horizon is dat de studenten in de toekomst volledige verantwoordelijkheid kunnen hebben voor de cyber security van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland.” “Doel van de PPS is ook om studenten voor te bereiden op een baan als security operation-specialist”, vult projectleider Sjoerd Veltman aan. “Dit doen we samen met bedrijven. Zoals met KPN. Zij leveren de expertise. En dan kijken we gezamenlijk hoe je hier onderwijs van bouwt. Zo zijn we ook een netwerkgroep verder aan het uitbouwen.”
 
“Het gaat hier om levensecht leren, state-of-the-art”
Lees verder
» Zorg in de wijk in de 21e eeuw
De zorg verandert. Zo vindt zorg steeds minder vaak in een ziekenhuis of zorginstelling plaats, maar meer en meer bij de cliënt thuis. Om goed in te spelen op dergelijke actuele ontwikkelingen, sloegen we de handen ineen met diverse onderwijsinstellingen, zorginstellingen en techniekbedrijven. Het project ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ was hiermee een feit.

“We hebben gezamenlijk een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld”, vertelt Flip Derks, programmamanager Zorg & Welzijn bij het ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland. “Dit sluit beter aan bij de ontwikkelingen van deze tijd, zoals de veranderende rol van zorgprofessionals. Doordat zorg vaak niet meer in een ziekenhuis of zorginstelling plaatsvindt, is het contact met cliënten veranderd. Ook omdat cliënten de regie over hun zorg vaak in eigen hand willen houden. Daarnaast wordt er steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Duurzame en innovatieve medische technologieën ontwikkelen zich bovendien snel en zijn niet meer weg te denken uit de zorg.”

Het belang van dit project wordt onderstreept door oud-minister Bussemaker die vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo € 12,8 miljoen vrijmaakte voor het project. Het bedrijfsleven en de regionale overheden vulden dit bedrag aan tot ruim € 40 miljoen. De subsidie van het regionaal investeringsfonds geldt voor vier jaar. Die tijd heeft de projectgroep benut om drie Fieldlabs te realiseren.
 
Fieldlabs
Hieronder wordt een continue leeromgeving verstaan waar verschillende partijen samenkomen om van en met elkaar te leren. Studenten/stagiaires, werkbegeleiders, docenten, praktijkopleiders, onderzoekers, medewerkers van bedrijven en gemeenten werken daarbij samen en gaan daarbij ook op elkaars stoel zitten. De Fieldlabs krijgen gestalte in een gebouw van een zorgaanbieder. Daar kunnen cliënten, maar ook mantelzorgers en buurtbewoners, terecht met hun vragen over gezondheid en preventie. Mbo-studenten lopen er stage of werken mee. “Zo krijgen zij een realistischer beeld van het werk in de wijk en kunnen ze zelf ervaren hoe afwisselend en uitdagend dat is”, aldus Flip. Het onderwijs wordt daarbij samen met de andere betrokken onderwijsinstellingen en de zorgaanbieders verzorgd. Dit kan binnen de muren van de school zijn, maar zal steeds vaker vanuit een Fieldlab worden gegeven.
 
Vraaggestuurd lesgeven
Docenten geven daarbij steeds meer vraaggestuurd les. “We kijken meer naar wie woont er in de wijk en wat diegene nodig heeft”, aldus Flip. “Zo onderzoeken onze studenten samen met het werkveld en de wijkbewoners wat ze kunnen doen aan eenzaamheid. Het kan best zijn dat er over een half jaar weer andere onderwerpen actueel zijn, bijvoorbeeld door de komst van nieuwe technieken of wijzigingen in de zorgverzekering. Ons project is daarom nooit af, maar altijd in beweging. Het is daarom belangrijk om onze Fieldlabs levendig te houden om aan te kunnen blijven sluiten bij de wensen van de bewoners in de wijk.”
 
“Docenten geven steeds meer vraaggestuurd les”


 
Lees verder

Als ROC van Amsterdam - Flevoland zijn er meerdere samenwerkingsverbanden (PPS'en) opgericht. Meer informatie over deze samenwerkingen.